8/31/2023

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán | Hàng đợi (Queue)


1. Cấu trúc dữ liệu hàng đợi và ứng dụng

Hàng đợi là một dạng CTDL mà ở đó thao tác chèn vào sẽ được diễn ra ở một đầu, thường gọi là phía sau hay cuối (back or rear), trong khi phép toán xóa chỉ được thực hiện ở phía còn lại, gọi là phía trước hay đầu (front or head).

Nguyên tắc của hàng đợi: Vào trước ra trước, First-In First-Oout (FIFO)


Giống với ngăn xếp, hàng đợi cũng có 2 cách cài đặt cơ bản là dùng mảng và con trỏ.

Hàng đợi cũng có rất nhiều ứng dụng trong thực tế, ví dụ như là:

- Trong hệ điều hành: hàng đợi xử lý sự kiện, quản lý tiến trình, xử lý các câu lệnh. CPU không thể chạy tất cả các task cùng lúc nên các task sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên lần lượt.

- Web server: một trang web cần phải xử lý vài nghìn files của người dùng nhưng khả năng của trang web chỉ xử lý được 100 files cùng một lúc, lúc này chúng ta cần một hàng đợi để đưa các request vào hàng đợi để chờ xử lý.

- Ứng dụng khi in hoặc upload nhiều ảnh cùng lúc

- Lưu vết trong quá trình tìm kiếm, quay lui, vét cạn,...

- Duyệt đồ thị

2. Cài đặt ngăn xếp sử dụng mảng

Khai báo một struct Queue và viết các hàm tương ứng với các phép toán trên hàng đợi:

- isFull(): kiểm tra hàng đợi đã đầy chưa

- enqueue(): thêm phần từ vào cuối hàng đợi

- dequeue(): lấy phần tử ra khỏi đầu hàng đợi

- getFront(): xem phần tử đầu hàng đợi

- getRear(): xem phần tử ở cuối hàng đợi

Tùy thuộc vào từng bài toán, khi cần thêm những chức năng cụ thể nào cho hàng đợi thì chúng ta có thể viết thêm các hàng tương ứng để công việc được thực hiện một cách dễ dàng hơn.

#define INT_MIN -2147483648

struct Queue {
  int front, rear, size;
  unsigned capacity;
  int* array;
};

struct Queue* createQueue(unsigned capacity){
  struct Queue* queue = (struct Queue*) malloc(sizeof(struct Queue));
  queue->capacity = capacity;
  queue->front = queue->size = 0;
  queue->rear = -1;
  queue->array = (int*) malloc(queue->capacity * sizeof(int));
  return queue;
}

// Kiem tra queue day
int isFull(struct Queue* queue){
  return (queue->size == queue->capacity);
}

// Kiem tra queue rong
int isEmpty(struct Queue* queue){
  return (queue->size == 0);
}

// Them phan tu vao queue
void enqueue(struct Queue* queue, int item){
  if(isFull(queue)){
    return;
  }

  queue->rear = (queue->rear + 1);
  queue->array[queue->rear] = item;
  queue->size = queue->size + 1;
  printf("%d enqueued to queue\n", item);
}

int dequeue(struct Queue* queue){
  if(isEmpty(queue)){
    return INT_MIN;
  }

  int item = queue->array[queue->front];
  queue->front = (queue->front + 1);
  queue->size = queue->size - 1;
  return item;
}

int getFront(struct Queue* queue){
  if(isEmpty(queue)){
    return INT_MIN;
  }

  return queue->array[queue->front];
}

int getRear(struct Queue* queue){
  if(isEmpty(queue)){
    return INT_MIN;
  }

  return queue->array[queue->rear];
}

int main(){
  struct Queue* queue = createQueue(10);
  enqueue(queue, 1);
  enqueue(queue, 2);
  printf("Top of queue is %d", getFront(queue));
  printf("Rear of queue is %d", getRear(queue));

}

3. Cài đặt ngăn xếp sử dụng con trỏ

Với con trỏ thì chúng ta cũng cài đặt tương tự các hàm so với sử dụng mảng.


#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

struct node
{
  int data;
  struct node *next;
};

struct node *front = NULL, *rear = NULL;

void enqueue(int val)
{
  struct node *newNode = malloc(sizeof(struct node));
  newNode->data = val;
  newNode->next = NULL;

  if(front == NULL && rear == NULL){
    front = rear = newNode;
  } else {
    rear->next = newNode;
    rear = newNode;
  }
}

void dequeue()
{
  struct node *temp;

  if(front == NULL)
     printf("Queue is Empty\n");
  else
  {
    temp = front;
    front = front->next;

    if(front == NULL){
      rear = NULL;
    }

    free(temp);
  }

}

void printList()
{
  struct node *temp = front;

  while(temp)
  {
    printf("%d->",temp->data);
    temp = temp->next;
  }
  printf("NULL\n");
}

int main()
{
  enqueue(10);
  enqueue(20);
  enqueue(30);
  printf("Queue :");
  printList();
  dequeue();
  printf("After dequeue the new Queue :");
  printList();
  dequeue();
  printf("After dequeue the new Queue :");
  printList();

  return 0;
}

Xem đầy đủ code tại repo github: https://github.com/piandhust/data-structures/blob/main/queue.chttps://github.com/piandhust/data-structures/blob/main/queue_pointer.c

8/27/2023

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán | Ngăn xếp (Stack)


1. Cấu trúc dữ liệu ngăn xếp và ứng dụng

Ngăp xếp là một dạng cấu trúc dữ liệu mà ở đó các thao tác với CTDL này chỉ diễn ra ở một đầu, được gọi là đỉnh của ngăn xếp (top). Hai thao tác phổ biến đối với ngăn xếp là đẩy vào (push) và lấy ra (pop), cả hai thao tác này đều tác động vào đỉnh của ngăn xếp.

Nguyên tắc của ngăn xếp: Vào trước ra sao, First-In Last-Out (FILO)

Có 2 cách cài đặt ngăn xếp là sử dụng mảng hoặc sử dụng con trỏ.

Mặc dù nhìn bề ngoài ngăn xếp có vẻ trông đơn giản nhưng nó lại có ứng dụng rất lớn trong thực tế. Ứng dụng trong sử dụng điều hướng các màn hình của điện thoại, ví dụ chúng ta đang ở một màn hình Settings của Facebook, Khi bấm vào General sẽ bị chuyển hướng sang một màn khác, vậy thì làm sao để khi bấm quay lại có thể quay lại đúng màn Settings một cách nhanh nhất? Đó chính là vứt nó vào ngăn xếp, mỗi khi bấm quay lại chỉ cần lấy nó ra từ đỉnh của ngăn xếp là được. Một số các ứng dụng khác của ngăn xếp như là lịch sử trình duyệt, hay là các cơ chế Undo (Redo) trong các trình soạn thảo văn bản. 

Ngăn xếp còn rất quan trọng trong việc giải một số bài toán như: 

- Tính giá trị biểu thức trung tố, hậu tố

- Bài toán cộng hai số lớn

- Bài toán kiểm tra ngoặc đúng 

- Bài toán đảo ngược xâu

2. Cài đặt ngăn xếp sử dụng mảng

Khai báo một struct Stack và viết các hàm tương ứng với các phép toán trên ngăn xếp: 

- isFull(stack): kiểm tra xem ngăn xếp đã đầy chưa 

- isEmpty(stack): kiểm tra ngăn xếp có rỗng không

- push(stack, item):  thêm phần tử vào ngăn xếp

- pop(stack): lấy phần tử ra khỏi ngăn xếp

- getTop(stack): xem phần tử ở đầu ngăn xếp và không xóa phần tử đó khỏi ngăn xếp

Tùy thuộc vào từng bài toán, khi cần thêm những chức năng cụ thể nào cho ngăn xếp thì chúng ta có thể viết thêm các hàm tương ứng để công việc được thực hiện một cách dễ dàng hơn.


#define INT_MIN -2147483648

struct Stack {
  int top;
  unsigned capacity;
  int* array;
};


// Khoi tao ngan xep
struct Stack* createStack(unsigned capacity){
  struct Stack* stack = (struct Stack*) malloc(sizeof(struct Stack));
  stack->capacity = capacity;
  stack->top = -1;
  stack->array = (int*) malloc(stack->capacity * sizeof(int));
}

// Kiem tra xem ngan xep day chua
int isFull(struct Stack* stack){
  return stack->top == stack->capacity - 1;
}

// Kiem tra ngan xep rong khong
int isEmpty(struct Stack* stack){
  return stack->top == -1;
}

// Them phan tu vao stack
void push(struct Stack* stack, int item){
  if(isFull(stack)){
    return;
  }

  stack->array[++stack->top] = item;
  printf("%d push to stack\n", item);
}

int pop(struct Stack* stack){
  if(isEmpty(stack)){
    return INT_MIN;
  }

  return stack->array[stack->top--];
}

int getTop(struct Stack* stack){
  if(isEmpty(stack)){
    return INT_MIN;
  }

  return stack->array[stack->top];
}

int main(){
  struct Stack* stack = createStack(10);
  push(stack, 2);
  push(stack, 3);
  printf("Top of value in stack: %d", getTop(stack));

}

3. Cài đặt ngăn xếp sử dụng con trỏ

Với con trỏ thì chúng ta cũng cài đặt tương tự các hàm so với cài đặt ngăn xếp sử dụng mảng.


#include <stdio.h>

struct Node {
  int data;
  struct Node* next;
};

struct Node* newNode(int val){
  struct Node* newN = (struct Node*) malloc(sizeof(struct Node));
  newN->data = val;
  newN->next = NULL;

  return newN;
}

void push(struct Node* head, int val){
  struct Node* newN = newNode(val);
  if(head == NULL){
    newN->next = NULL;
  } else {
    newN->next = head;
  }

  head = newN;

  printf("Top of stack is %d\n", head->data);
  printf("----------------\n");
}

int pop(struct Node* head){
  if(head == NULL){
    printf("Stack is empty\n");
    return;
  }

  int item = head->data;
  struct Node* tmp = head;
  head = head->next;
  free(tmp);

  printf("Top of stack is %d\n", head->data);
  return item;
}

int isEmpty(struct Node* head){
  return head == NULL;
}

int getTop(struct Node* head){
  if(head == NULL){
    return NULL;
  }

  return head->data;
}

int main(){
  struct Node* head = NULL;
  push(head, 10);
  pop(head);

  //printf("Top stack: %d", getTop(head));
}

Xem đầy đủ code tại repo github: https://github.com/piandhust/data-structures/blob/main/stack.chttps://github.com/piandhust/data-structures/blob/main/stack_pointer.c

8/19/2023

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán | Mảng (Array) và Linked List


1. "Cấu trúc dữ liệu"

Cấu trúc dữ liệu là một họ các biến có thể có kiểu dữ liệu khác nhau, được liên kết với nhau theo một cách thức được quy định trước nào đó. Ví dụ như mảng là một dãy các ô có cùng kiểu dữ liệu xác định. 

Một số cấu trúc dữ liệu phổ biến như là: 

- Mảng

- Danh sách

- Đồ thị

- Ngăn xếp

- Hàng đợi

- Cây

Với các bài viết về cấu trúc dữ liệu này, mình sẽ đề cập tới khái niệm chính và cách cài đặt từng loại cấu trúc dữ liệu.

2. Cấu trúc dữ liệu mảng 

Dữ liệu dạng mảng là một dạng dữ liệu vô cùng phổ biến mà chúng ta có thể gặp thường xuyên trong mọi ngôn ngữ lập trình và mọi dự án.

Thông thường mảng thường được lưu trữ trên một dãy liên tiếp các ô nhớ trên bộ nhớ, vì vậy việc truy cập các phần tử trong mảng là cực kỳ nhanh chóng, nhưng lại bất lợi trong việc phân bổ thêm ô nhớ cho mảng.

Mảng thì rất quen thuộc rồi, các ngôn ngữ lập trình đều hỗ trợ hầu như mọi phép toán liên quan tới mảng, nên phần cài đặt mảng mình sẽ không đề cập tới trong phần này.

3. Cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết đơn 

Danh sách liên kết đơn (hay một số tài liệu đề cập là danh sách móc nối đơn) là danh sách các phần tử mà mỗi phần tử sẽ chứa giá trị và một con trỏ chứa trỏ tới ô kế tiếp của danh sách.Danh sách liên kết sẽ khắc phục được một số nhược điểm của việc sử dụng mảng đó là: 

- Bổ sung một phần tử tốn kém thời gian

- Lãng phí khoảng bộ nhớ trống khai báo ban đầu không dùng đến

- Phải duy trì một khoảng không gian lưu trữ liên tục trong bộ nhớ

3.1 Cài đặt danh sách liên kết đơn

Các ví dụ về cài đặt cấu trúc dữ liệu trong các bài viết mình sẽ sử dụng ngôn ngữ lập trình C.

Khai báo một struct node, và viết 5 hàm tương ứng với 5 phép toán trên danh sách liên kết: 

- isEmpty(): kiểm tra danh sách liên kết rỗng 

- print_list(): in danh sách phần tử 

- push(item): thêm phần tử vào đầu danh sách liên kết

- pop(): loại bỏ phần tử cuối danh sách

- insert_by_index(inx, item): chèn một phần tử vào vị trí bất kỳ trong danh sách liên kết

Tùy thuộc vào từng bài toán, khi cần thêm những chức năng cụ thể nào cho danh sách liên kết thì chúng ta có thể viết thêm các hàm tương ứng để công việc được thực hiện một cách dễ dàng hơn.

#include<stdio.h>
#define INT_MIN -2147483648

struct node {
  int data;
  struct node *next;
};

struct node* head = NULL;

int isEmpty(){
  return head == NULL;
}

void print_list(){
  struct node *current = head;

  while(current != NULL){
    printf("%d\n", current->data);
    current = current->next;
  }
}

// push to front list
void push(int item){
  struct node* newN = (struct node*) malloc(sizeof(struct node));
  newN->data = item;
  newN->next = head;

  head = newN;
}

// pop last
void pop(){
  struct node* it = head;

  if(it->next == NULL){
    head = NULL;
    free(it);
    return;
  }

  while(it->next->next != NULL){
    it = it->next;
  }

  struct node* lastN = it->next;
  it->next = NULL;
  free(lastN);
}

void insert_by_index(int item, int inx){
  if(inx == 0){
    push(item);
    return;
  }

  struct node* it = head;
  int cnt = 1;

  while(cnt < inx){
    it = it->next;
    cnt++;
  }

  struct node* prev = it;
  struct node* next = it->next;

  // create new node
  struct node* newN = (struct node*) malloc(sizeof(struct node));
  newN->data = item;


}

3.2 Kiểm tra danh sách liên kết đơn vừa cài đặt

Chúng ta kiểm tra nhanh về cấu trúc dữ liệu vừa cài đặt có đúng không bằng cách sử dụng các hàm vừa cài đặt để thao tác với cấu trúc dữ liệu và kiểm tra dữ liệu sau khi sử dụng các hàm đã đúng chưa bằng cách in ra (sử dụng hàm print_list()).

int main(){
  // data example
  push(1);
  push(2);
  push(4);
  pop();
  pop();
  push(4);

  print_list();
}

Xem đẩy đủ code tại repo github: https://github.com/piandhust/data-structures/blob/main/list.c